A brand of BASF - We create chemistry

Disclaimer

1.
Deze website wordt beheerd door BTC Europe GmbH en alle rechten met betrekking hierop zijn eigendom van en voorbehouden aan BTC.

2.
De ter beschikking gestelde website en de software ter beschikking gesteld op deze site zijn geleverd “als zodanig” en zonder garanties van welke aard ook (uitdrukkelijk of stilzwijgend) of enige aansprakelijkheid in de mate van toelaatbaarheid onder het toepasselijke recht. Behalve in geval van opzettelijke fout, zal BTC niet aansprakelijk gesteld worden van schade, veroorzaakt door of in samenhang met het gebruik van de website. BTC is nooit verantwoordelijk voor en onttrekt zich van elke aansprakelijkheid voor elke indirecte schade, gevolgschade, zwaarwegende of speciale schade, veroorzaakt door of in samenhang met het gebruik van de website.

3.
Om het even welke productinformatie of andere informatie gepubliceerd via de website wordt door BTC gegeven naar best vermogen en kennis. Al deze informatie zal echter, in zoverre wettelijk toelaatbaar, geen garantie van welke aard ook inhouden, noch aanleiding geven tot aansprakelijkheid van BTC, en bevrijdt de Gebruiker in geen geval van het zelf uitvoeren van onderzoeken en tests.

4.
Behoudens indien schriftelijk expliciet anders voorzien zullen BTC's Algemene Verkoopsvoorwaarden niet gewijzigd worden door de website, haar inhoud, gegevens en informatie.

5.
Zonder enige vorm van aansprakelijkheid kan BTC op elk ogenblik zonder kennisgeving de website geheel of gedeeltelijk wijzigen of stopzetten naar eigen goeddunken en BTC aanvaardt geen aansprakelijkheid om de website up-to-date te maken.

6.
Links naar sites van derden ("Hyperlinks") vormen geen goedkeuring door BTC van zulke sites van derden en BTC is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of hun inhoud. Het bezoeken van deze sites via de links gebeurt op de gebruiker’s eigen risico.

7.
Elke eis of vordering in rechte in samenhang met deze website of haar gebruik zal onderworpen zijn aan de materiële wetten van België, met uitzondering van haar van Internationaal Privaatrechtelijk conflictregels.

Share