Selecteer uw land en taal

Sustainable Development - Duurzame ontwikkeling

Als volwaardige dochteronderneming van de BASF-groep sluit BTC zich aan bij de visie van de onderneming BASF die de richtlijn van Duurzame Ontwikkeling volgt uit respect voor het milieu met het oog op de toekomst. Deze richtlijn werd uitgevaardigd tijdens de top van de Verenigde Naties in Rio de Janeiro in 1992. De richtlijn heeft tot doel aan de economische, ecologische en sociale verwachtingen van onze maatschappij te voldoen en te vermijden dat onze handelingen van vandaag in de toekomst obstakels vormen voor de vrije ontwikkeling en ontplooiing van onze nakomelingen. Dit houdt ook in dat bij het nemen van beslissingen dezelfde aandacht wordt besteed aan de economische, ecologische en sociale belangen.

Met onze producten en dienstverlening zullen we een bijdrage leveren aan de oplossing van problemen die worden veroorzaakt door o.a. een steeds toenemende wereldbevolking, de uitputting van natuurlijke rijkdommen, de achteruitgang van ecosystemen en de toenemende verschillen in levensstandaard. BASF baseert haar filosofie en activiteiten op lange termijn op het gedachtegoed van duurzame ontwikkeling en respect voor het milieu.

 • De BASF-groep houdt rekening met de belangen van de toekomstige generaties door in eerste plaats aan de verwachtingen van de huidige generaties te voldoen door problemen op te lossen en door te innoveren.
 • Ze voert haar economische activiteit uit met inachtneming van haar sociale en openbare verantwoordelijkheid en in harmonie met de duurzame ontwikkeling voor de toekomst.
 • De productie, het gebruik en de verwijdering van BASF-producten gebeurt op een veilig manier met een minimaal gevaar voor de mensheid en het milie op het gebied van productie, opslag, transport, verkoop, gebruik en afvalverwerking.
 • De economische belangen hebben geen voorrang op de bescherming van het milieu, het werk en de gezondheid.
 • Ze adviseert en helpt klanten bij de verwerking van producten, recycleert zelf en moedigt recyclage aan. Tenslotte informeert ze over de afvalverwerkingsprocessen.
 • Ze bewaakt de effecten van de productieprocessen en test systematisch de werking van de producten.
 • In haar onderzoeksprojecten houdt ze rekening met het beschermen van de natuurlijke rijkdommen en ontwikkelt ze een beleid voor de bescherming van het milieu door de integratie van innovatie.
 • Dankzij haar kennis op biologisch, technisch, economisch en sociaal vlak draagt BASF bij tot de ontwikkeling van de wetenschap in onze maatschappij.
 • De medewerkers worden vergoed volgens hun vakbekwaamheid en prestaties. Als dochteronderneming van BASF, werkt BTC met een toekomstperspectief en biedt BTC haar werknemers aangepaste sociale voordelen.
Lees meer

Responsible Care®- Gericht op vooruitgang

Als dochteronderneming van de BASF-groep steunt BTC het vrijwillige initiatief van de nijverheid, Responsible Care® en legt ze zich toe op het continu verbeteren van haar prestaties op het vlak van veiligheid, hygiëne en bescherming van het milieu. Deze goedgedragscode wordt door de hele BASF-groep wereldwijd gesteund en wordt toegepast op alle sites, diensten en producten. Elke onderneming binnen de groep is verantwoordelijk voor het in werking stellen van het concept Responsible Care® .Dit concept wordt gecontroleerd door audits die door het bestuur worden aangesteld.

BASF beschouwt de veiligheid en bescherming van mens en mili eu als fundamentele doelstellingen. Hiervoor heeft het bestuur van BASF een charter opgesteld inzake het beleid over de bescherming van het milieu. Deze principes worden regelmatig gereviseerd teneinde nieuwe eisen te kunnen integreren. De methodes die werden ontwikkeld om deze aanwijzingen doeltreffend toe te passen worden per site vastgelegd in specifieke regels.

 • Door de permanente vorming van al haar werknemers, versterkt BASF hun zin voor verantwoordelijkheid voor het milieu. Tevens zet BASF haar werknemers ertoe aan om mogelijke schade aan het milieu door BASF producten of door de werking van installaties van BASF op te sporen.
 • We gaan ernstig om met vragen en voorlichting van de bevolking over de producten en activiteiten van BASF en we bieden er een constructief antwoord op.
 • Om onze medewerkers, buren, klanten en onze omgeving te beschermen, leggen wij ons er voortdurend op toe om de gevaren en risico’s te beperken die mogelijk kunnen voortvloeien uit de productie, opslag, transport, distributie, gebruik of afvalverwerking van de BASF-producten. Vanaf de ontwikkelingsfase van nieuwe producten of fabricageprocédés houden we rekening met de gezondheid, veiligheid en het milieu.
 • We informeren onze klanten en partners op gepaste wijze over de veiligheid van het transport, opslag, gebruik, beheer en afvalver werking van onze producten. Indien nodig zullen we opleidingsstages inrichten.
 • We zullen steeds onze kennis verruimen over de gevolgen die onze producten, fabricageprocédés en de eruit voortvloeiende afvalproducten kunnen hebben voor de mens en het milieu.
 • Omdat we verder kijken dan onze economische belangen, gaan we ook de commercialisering van een product inperken of de productie ervan stilleggen als na een risico-onderzoek blijkt dat dit nodig is om schade aan de volksgezondheid of het milieu te vermijden. We zullen er dan ook de bevolking uitvoerig over informeren.
 • Als onze activiteiten risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid en het milieu, dan nemen we de nodige maatregelen door nauw samen te werken met de gemeenschap en informeren we onmiddellijk de bevolking.
 • BASF draagt met haar kennis en ervaring bij tot het uitwerken van wetten, decreten en praktische, doeltreffende normen teneinde de veiligheid te garanderen voor mens en milieu.
 • We ondersteunen de principes van het programma "Responsible Care"® en we moedigen de toepassing ervan aan. We doen dit met name door het uitwisselen van onze kennis en ervaringen met de betrokkenen en geïnteresseerden.
Lees meer

Het Verbund BASF - Our Process to Progress

De BASF-groep staat al langer bekend om haar maximale integratiefilosofie van productie, onderzoek en management. Deze houding heeft de naam Verbund gekregen – een Duitse term die 'verbonden' of maximaal geïntegreerd' betekent.
Als dochteronderneming van de BASF-groep haalt ook BTC voordeel uit dit Verbund, een van de voornaamste krachten waaruit de Groep put. Het Verbund is zelfs gaan gelden als een ware richtlijn voor de hele groep.

Het Verbund van BASF vloeit voort uit de geïntegreerde productiefilosofie van het moederbedrijf te Ludwigshafen, waar reeds in een vroeg stadium de structuur werd ontwikkeld voor een geïntegreerde productie die garant stond voor de vervaardiging van ettelijke halffabrikaten en afgewerkte producten via verschillende productielijnen, en dit op basis van slechts enkele grondstoffen en op slechts een enkele productiesite.

Op die manier werden in Ludwigshafen stap voor stap fabrieken met elkaar verbonden door de doorstroming van materialen en de uitwisseling van energie. Dit Verbund van productie en energie is zowel in economisch als ecologisch opzicht voordelig en heeft een voorbeeldfunctie voor de andere sites die tot het BASF-Verbund behoren.

De groepering van de activiteiten op eenzelfde site heeft ook geleid tot de oprichting van een steeds evoluerend Verbund voor Onderzoek en Knowhow. Dit Verbund steunt op de kennis van de medewerkers van BASF die met moderne communicatie over de hele wereld actief met elkaar in verbinding staan.

Naast een intern netwerk onderhoudt het Verbund van BASF ook diverse duurzame relaties met externe partners en met de sociale omgeving van BASF. Zo hoopt de groep een belangrijk doel te verwezenlijken, met name de eigen krachten met die van een partner te verenigen om zo, met het oog op een duurzame ontwikkeling, economisch maar ook ecologisch steeds efficiënter te worden.

BASF’s Verbund – a philosophy and the key to success

The Energy Verbund: Conserving resources

Lees meer