A brand of BASF - We create chemistry

Sustainable Development - Duurzame ontwikkeling

Als volwaardige dochteronderneming van de BASF-groep sluit BTC zich aan bij de visie van de onderneming BASF die de richtlijn van Duurzame Ontwikkeling volgt uit respect voor het milieu met het oog op de toekomst. Deze richtlijn werd uitgevaardigd tijdens de top van de Verenigde Naties in Rio de Janeiro in 1992. De richtlijn heeft tot doel aan de economische, ecologische en sociale verwachtingen van onze maatschappij te voldoen en te vermijden dat onze handelingen van vandaag in de toekomst obstakels vormen voor de vrije ontwikkeling en ontplooiing van onze nakomelingen. Dit houdt ook in dat bij het nemen van beslissingen dezelfde aandacht wordt besteed aan de economische, ecologische en sociale belangen.

Met onze producten en dienstverlening zullen we een bijdrage leveren aan de oplossing van problemen die worden veroorzaakt door o.a. een steeds toenemende wereldbevolking, de uitputting van natuurlijke rijkdommen, de achteruitgang van ecosystemen en de toenemende verschillen in levensstandaard. BASF baseert haar filosofie en activiteiten op lange termijn op het gedachtegoed van duurzame ontwikkeling en respect voor het milieu.

 • De BASF-groep houdt rekening met de belangen van de toekomstige generaties door in eerste plaats aan de verwachtingen van de huidige generaties te voldoen door problemen op te lossen en door te innoveren.
 • Ze voert haar economische activiteit uit met inachtneming van haar sociale en openbare verantwoordelijkheid en in harmonie met de duurzame ontwikkeling voor de toekomst.
 • De productie, het gebruik en de verwijdering van BASF-producten gebeurt op een veilig manier met een minimaal gevaar voor de mensheid en het milie op het gebied van productie, opslag, transport, verkoop, gebruik en afvalverwerking.
 • De economische belangen hebben geen voorrang op de bescherming van het milieu, het werk en de gezondheid.
 • Ze adviseert en helpt klanten bij de verwerking van producten, recycleert zelf en moedigt recyclage aan. Tenslotte informeert ze over de afvalverwerkingsprocessen.
 • Ze bewaakt de effecten van de productieprocessen en test systematisch de werking van de producten.
 • In haar onderzoeksprojecten houdt ze rekening met het beschermen van de natuurlijke rijkdommen en ontwikkelt ze een beleid voor de bescherming van het milieu door de integratie van innovatie.
 • Dankzij haar kennis op biologisch, technisch, economisch en sociaal vlak draagt BASF bij tot de ontwikkeling van de wetenschap in onze maatschappij.
 • De medewerkers worden vergoed volgens hun vakbekwaamheid en prestaties. Als dochteronderneming van BASF, werkt BTC met een toekomstperspectief en biedt BTC haar werknemers aangepaste sociale voordelen.

Responsible Care®- Gericht op vooruitgang

Als dochteronderneming van de BASF-groep steunt BTC het vrijwillige initiatief van de nijverheid, Responsible Care® en legt ze zich toe op het continu verbeteren van haar prestaties op het vlak van veiligheid, hygiëne en bescherming van het milieu. Deze goedgedragscode wordt door de hele BASF-groep wereldwijd gesteund en wordt toegepast op alle sites, diensten en producten. Elke onderneming binnen de groep is verantwoordelijk voor het in werking stellen van het concept Responsible Care® .Dit concept wordt gecontroleerd door audits die door het bestuur worden aangesteld.

BASF beschouwt de veiligheid en bescherming van mens en mili eu als fundamentele doelstellingen. Hiervoor heeft het bestuur van BASF een charter opgesteld inzake het beleid over de bescherming van het milieu. Deze principes worden regelmatig gereviseerd teneinde nieuwe eisen te kunnen integreren. De methodes die werden ontwikkeld om deze aanwijzingen doeltreffend toe te passen worden per site vastgelegd in specifieke regels.

 • Door de permanente vorming van al haar werknemers, versterkt BASF hun zin voor verantwoordelijkheid voor het milieu. Tevens zet BASF haar werknemers ertoe aan om mogelijke schade aan het milieu door BASF producten of door de werking van installaties van BASF op te sporen.
 • We gaan ernstig om met vragen en voorlichting van de bevolking over de producten en activiteiten van BASF en we bieden er een constructief antwoord op.
 • Om onze medewerkers, buren, klanten en onze omgeving te beschermen, leggen wij ons er voortdurend op toe om de gevaren en risico’s te beperken die mogelijk kunnen voortvloeien uit de productie, opslag, transport, distributie, gebruik of afvalverwerking van de BASF-producten. Vanaf de ontwikkelingsfase van nieuwe producten of fabricageprocédés houden we rekening met de gezondheid, veiligheid en het milieu.
 • We informeren onze klanten en partners op gepaste wijze over de veiligheid van het transport, opslag, gebruik, beheer en afvalver werking van onze producten. Indien nodig zullen we opleidingsstages inrichten.
 • We zullen steeds onze kennis verruimen over de gevolgen die onze producten, fabricageprocédés en de eruit voortvloeiende afvalproducten kunnen hebben voor de mens en het milieu.
 • Omdat we verder kijken dan onze economische belangen, gaan we ook de commercialisering van een product inperken of de productie ervan stilleggen als na een risico-onderzoek blijkt dat dit nodig is om schade aan de volksgezondheid of het milieu te vermijden. We zullen er dan ook de bevolking uitvoerig over informeren.
 • Als onze activiteiten risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid en het milieu, dan nemen we de nodige maatregelen door nauw samen te werken met de gemeenschap en informeren we onmiddellijk de bevolking.
 • BASF draagt met haar kennis en ervaring bij tot het uitwerken van wetten, decreten en praktische, doeltreffende normen teneinde de veiligheid te garanderen voor mens en milieu.
 • We ondersteunen de principes van het programma "Responsible Care"® en we moedigen de toepassing ervan aan. We doen dit met name door het uitwisselen van onze kennis en ervaringen met de betrokkenen en geïnteresseerden.

Compliance Program

As a member of the BASF Group, BTC Europe has set out “values and principles” committing it to responsibility and integrity in its activities. The integrity of all employees is essential for the success of BTC, since breaches of the law and competition violations have a negative impact on the image of a company and the trust placed in it by its partners. In view of this, we perceive the integrity value not only as the benchmark for our activities, but also as an important element of risk management. The integrity value is set out in concrete terms in the Compliance Program.

Committed to transparency – Chief Compliance Officer

Codes of conduct are central to the BASF Group Compliance Program. The aim of this extensive program is to firmly establish the code of conduct in the everyday work and the consciences of all employees by means of information and vocational training. The Compliance Program helps employees to understand the conduct which is expected of them by summarising the central legal regulations and relevant company policy in the form of a set of guidelines.

The Chief Compliance Officer is responsible for managing and developing this program across the Group. The program includes systematic introductions and training for employees according to the work which their position involves.

Industrial and plant safety, protection of health and the environment

Compliance with all legislation aimed at protecting people and the environment is one of the company’s basic principles, for both legal and ethical reasons. This applies to our products as well as to our processes.

Antitrust regulations

Our company policy is to promote fair competition. In view of this, employees are expected to abide by all antitrust laws and regulations.

Insider knowledge

Employees may not use their knowledge of confidential internal projects and processes for personal purposes or for personal gain.

Embargo and trade control regulations including those concerning chemical weapons

Various national and international trade laws restrict or prohibit the import and export of certain products. These restrictions may be due to the 'chemistry’ of the products, to the country of origin or destination or to the identity of the customer (embargo). We comply with these laws and restrictions.

Handling company property and the property of our business partners

All employees are required to use company property in a responsible manner. Company property also includes intangible assets such as know-how, industrial property rights and communications facilities. Our inventions, patents and know-how are of vital importance for the long-term success of our company.

Money laundering

Various countries, including Germany and its fellow EU Member States, have passed laws prohibiting money laundering. BTC Europe abides by these laws.

Dealing with business partners and representatives of government bodies

Suppliers and customers must be dealt with fairly. The company expects the same from its suppliers and customers. The private interests of employees and the interests of the company must be kept strictly separate.

Het Verbund BASF - Our Process to Progress

De BASF-groep staat al langer bekend om haar maximale integratiefilosofie van productie, onderzoek en management. Deze houding heeft de naam Verbund gekregen – een Duitse term die 'verbonden' of maximaal geïntegreerd' betekent.
Als dochteronderneming van de BASF-groep haalt ook BTC voordeel uit dit Verbund, een van de voornaamste krachten waaruit de Groep put. Het Verbund is zelfs gaan gelden als een ware richtlijn voor de hele groep.

Het Verbund van BASF vloeit voort uit de geïntegreerde productiefilosofie van het moederbedrijf te Ludwigshafen, waar reeds in een vroeg stadium de structuur werd ontwikkeld voor een geïntegreerde productie die garant stond voor de vervaardiging van ettelijke halffabrikaten en afgewerkte producten via verschillende productielijnen, en dit op basis van slechts enkele grondstoffen en op slechts een enkele productiesite.

Op die manier werden in Ludwigshafen stap voor stap fabrieken met elkaar verbonden door de doorstroming van materialen en de uitwisseling van energie. Dit Verbund van productie en energie is zowel in economisch als ecologisch opzicht voordelig en heeft een voorbeeldfunctie voor de andere sites die tot het BASF-Verbund behoren.

De groepering van de activiteiten op eenzelfde site heeft ook geleid tot de oprichting van een steeds evoluerend Verbund voor Onderzoek en Knowhow. Dit Verbund steunt op de kennis van de medewerkers van BASF die met moderne communicatie over de hele wereld actief met elkaar in verbinding staan.

Naast een intern netwerk onderhoudt het Verbund van BASF ook diverse duurzame relaties met externe partners en met de sociale omgeving van BASF. Zo hoopt de groep een belangrijk doel te verwezenlijken, met name de eigen krachten met die van een partner te verenigen om zo, met het oog op een duurzame ontwikkeling, economisch maar ook ecologisch steeds efficiënter te worden.

BASF’s Verbund – a philosophy and the key to success

The Energy Verbund: Conserving resources